x 

Obchodné podmienky

Účinné: 29.6.2020

Spoločnosť ROI index s. r. o., so sídlom: Karpatské námestie 10A, Bratislava 831 06, IČO: 52808297, DIČ : 2121160965 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 142562/B (ďalej len predajca, "Trenbravo"), je prevádzkovateľom internetového obchodu na adrese www.trendbravo.com s módnym textilom, obuvou a ďalším tovarom. Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je spoločnosť ROI index s. r. o., a kupujúceho (ďalej „zákazník“ - fyzická alebo právnická osoba, prípadne „spotrebiteľ) pri internetovom predaji tovaru. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, uzatvorenou kúpnou zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na jej zákazníkov a návštevníkov. Tieto všeobecné obchodné podmienky môžu byť predajcom kedykoľvek upravované a menené. Tieto úpravy a zmeny sa nedotýkajú zmluvných vzťahov založených v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok.
Obsah
Všeobecné obchodné podmienky
1 Definície
2 Registrácia
3 Tovar a cena tovaru
4 Zmluva o zakúpení tovaru
5 Odstúpenie od zmluvy zákazníkom (vrátenie a výmena tovaru)
6 Záruka
7 Platobné podmienky
8 Darčekové poukazy a zľavové kódy
9 Doprava a dodanie tovaru
10 Ochrana osobných údajov
11 Rozhodné právo, orgán dozoru a riešenie sporov
12 Záverečné ustanovenia
1 Definície
1.1 Definície pojmov používaných v týchto Všeobecných obchodných podmienkach:
“Predajca - Trendbravo”, “my” alebo “nami” znamená spoločnosť ROI index s. r. o.
“Spotrebiteľ” znamená osoba, ktorá nie je v postavení podnikateľa.
“Zmluva” znamená zmluva na predaj Tovaru uzavretá medzi zákazníkom a spoločnosťou ROI index.
“Zákazník” znamená užívateľ webovej stránky Trendbravo, bez ohľadu na to či sa jedná o Spotrebiteľa alebo Podnikateľa.
“Tovar” znamená tovar, ktorý je inzerovaný na webových stránkach Trendbravo a je určený na predaj.
“Osobné informácie” znamená údaje poskytnuté Zákazníkom pri Registrácii na Webovej stránke alebo pri vytvorení objednávky.
“Podmienky” znamená tieto Všeobecné obchodné podmienky.
“B2B” znamená: Business To Business Vzťah, komunikácia, obchodné transakcie medzi podnikateľskými subjektmi navzájom.
“Podnikateľ” je osoba, ktorá napĺňa definíciu v § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník.
“Webová stránka” znamená webová stránka prístupná na adrese www.trendbravo.com.
2 Registrácia
2.1 Registrácia a poskytovanie Osobných informácií
(a) Registrácia nie je povinná, je aj zostane samozrejme bezplatná.
(b) Ak sa rozhodnete zaregistrovať, tak Vám bude umožnené sledovať stav Vašej objednávky a pri ďalšej návšteve nebudete vyzvaní na opätovné poskytnutie osobných údajov.
(c) Registráciou ako užívateľ Webovej stránky zaručujete, že:
i. Osobné údaje, ktoré ako používateľ poskytnete pri registrácií sú pravdivé, presné, aktuálne a úplné vo všetkých ohľadoch, v prípade ich zmeny ich bezodkladne upravíte vo svojom profile.
(d) Ďalej zaručujete, že sa pri registrácií nebudete vydávať za akúkoľvek inú osobu alebo subjekt a že pre účel registrácie nepoužijete falošné meno alebo iné označenie, ktoré nemáte oprávnenie používať.
3 Tovar a cena tovaru
3.1 Popis Tovaru
(a) Popis hlavných charakteristík Tovaru možno nájsť na jednotlivých stránkach produktov, ktoré sa nachádzajú na Webovej stránke.
(b) Vynakladáme maximálne možné úsilie aby sme zabezpečili, že popis a špecifikácia Tovaru je pokiaľ možno čo najpresnejšia. S výnimkou reprodukcie farieb, u ktorých sa môže v skutočnosti vyskytnúť menšia odchýlka.
3.2 Ponuka Tovaru
Ponukou tovaru sa rozumie vybraný tovar ponúkaný prostredníctvom katalógu na stránkach internetového obchodu, kde predávajúci oznamuje zákazníkovi pred uzavretím kúpnej zmluvy resp. pred odoslaním objednávky jasným a zrozumiteľným spôsobom hlavné vlastnosti tovaru alebo charakter služby ako aj ďalšie zákonom vyžadované skutočnosti v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie.
3.3 Cena Tovaru
(a) Ceny za Tovar sú zverejnené na Webovej stránke v eurách a sú konečné, ale nezahŕňajú náklady na doručenie.
(b) Ceny a akciové ponuky sa môžu líšiť a môžu byť k dispozícií iba na časovo obmedzené obdobie.

4 Zmluva o zakúpení Tovaru
4.1 Uzavretie kúpnej zmluvy
(a) Zmluva medzi Vami a spoločnosťou Trendbravo bude uzavretá podľa slovenského práva.
(b) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom vzniká doručením objednávky tovaru s povinnosťou platby zo strany spotrebiteľa predávajúcemu. Predávajúci potvrdí prijatie objednávky správou na elektronickú adresu spotrebiteľa.
(c) Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie alebo náklady na telefonickú komunikáciu) si hradí kupujúci sám
(d) Odhlásenie z noviniek je možné vykonať pomocou odkazu v e-maili, ktorý nie je starší ako 30 dní.
(e) Dokončením nákupu užívateľ súhlasí s odberom noviniek.
(f) Zákazník vo svojom záujme odkontroluje neporušenosť zásielky a v prípade nejasností alebo poškodenia obalu túto skutočnosť ihneď rieši s dopravcom- najčastejšie prostredníctvom protokolu o poškodenej zásielke. Súčasne zákazník po prebratí balíku skontroluje správnosť zaslaného tovaru a v prípade nejasností obratom kontaktuje zákaznícku podporu. Dokončením objednávky sa zákazník zaväzuje k jej prebratiu. Pokiaľ tak neurobí, bude požiadaní na úhradu nákladov spojených s jej odoslaním. V prípade záujmu zákazníka o opakované doručenie objednávky, ktorá už bola raz NEVYZDVIHNUTÁ, bude účtovaný poplatok za dopravu podľa typu zákazníkom zvolenej dopravy.
4.2 Vytvorenie objednávky
(a) Na Webovej stránke vyberte množstvo a veľkosť Tovaru, o ktorý máte záujem a kliknite na tlačidlo 'Kúpiť'.
(b) Pred potvrdením objednávky môžete skontrolovať množstvo, farbu alebo veľkosť Tovaru alebo úplne odstrániť Tovar z nákupného košíka.
(c) Následne máte preferovaný spôsob platby a spôsob dodania.
(d) Ak ste registrovaný používateľ, tak sa môžete prihlásiť. Ak ste nový užívateľ, tak sa môžete registrovať na Webovej stránke, alebo dokončiť objednávku bez registrácie. Pri tejto možnosti je potrebné zadať svoje osobné údaje, fakturačnú adresu (ktorá musí korešpondovať s adresou uvedenou na Vašej platobnej karte) a adresu dodania, ak si prajete objednávku doručiť na inú adresu ako je fakturačná. Následne je potrebné pred dokončení objednávky potvrdiť Váš súhlas s obchodnými podmienkami a taktiež, že súhlasíte so spracovaním osobných údajov.
(e) Pred potvrdením objednávky si skontrolujte svoj nákupný košík a uistite sa, že všetky špecifikácie Tovaru, ako veľkosť a farba sú v súlade s Vašimi požiadavkami. Následne zakliknite tlačidlo "OBJEDNAŤ” s povinnosťou platby.
(f) Zákazník vo svojom záujme odkontroluje neporušenosť zásielky a v prípade nejasností alebo poškodenia obalu túto skutočnosť ihneď rieši s dopravcom- najčastejšie prostredníctvom protokolu o poškodenej zásielke. Súčasne zákazník po prebratí balíku skontroluje správnosť zaslaného tovaru a v prípade nejasností obratom kontaktuje zákaznícku podporu.

Dokončením objednávky sa zákazník zaväzuje k jej prebratiu. Pokiaľ tak neurobí, bude požiadaní na úhradu nákladov spojených s jej odoslaním. V prípade záujmu zákazníka o opakované doručenie objednávky, ktorá už bola raz NEVYZDVIHNUTÁ, bude účtovaný poplatok za dopravu podľa typu zákazníkom zvolenej dopravy.

4.3 Zmena objednávky

Objednávku je môžné zmeniť, a to do momentu jej zabalenia, kontaktovaním zákazníckej podpory. (a) Môžete požiadať o nahradenie

(a) Môžete požiadať o nahradenie nedostupných produktov za iné skladové produkty, prípadne doplniť ďalšie skladové produkty. O tejto možnosti ste ako zákazník informovaný taktiež e-mailom.

4.4 Zlúčenie objednávok
Trendbravo nespája ani nezlučuje viaceré objednávky do jednej dodávky.
4.5 Archív zmlúv
(a) Zmluvy uzavreté medzi spoločnosťou Trendbravo a jej zákazníkmi sú uložené v elektronickom archíve, ktorý je prístupný pre registrovaných zákazníkov Trendbravo priamo z ich užívateľského účtu. Zmluva je archivovaná minimálne po dobu piatich rokov od dňa realizácie, nie však dlhšie ako po obdobie vyžadované príslušným zákonom.
4.6 Nákup na firmu (B2B)
Na našich webových stránkach je samozrejme možný aj nákup B2B. K úspešnému dokončeniu B2B objednávky je potrebné splniť tieto podmienky:
i. Nákup môžete uskutočniť iba ako registrovaný zákazník -> viac informácií k registrácii, pozri bod 2.2. Registrácia a poskytnutie firemných údajov.
ii. Vo svojej registrácii, v časti informácie o účte, doplňte identifikačné údaje organizácie. Firemná adresa musí súhlasiť s adresou dodania.
iii. Zákazník je z našej strany preverený z hľadiska správnosti uvedených údajov.
iv. Takto registrovaný zákazník vyberá produkty s konečnou cenou, po vybratí firemnej dodacej adresy v nákupnom košíku dôjde k prepočtu nákupnej ceny.
5 Odstúpenie od zmluvy zákazníkom, vrátenie alebo výmena tovaru
5.1 Ako zákazník máte 14 dní od dňa, kedy Vám bol doručený tovar, na to aby ste zmenili názor a rozhodli sa vrátiť predmetný tovar. Môžete vrátiť akýkoľvek tovar v súlade s podmienkami uvedenými v tejto časti Všeobecných obchodných podmienok okrem takého druhu tovaru, u ktorého zákon jeho vrátenie vylučuje. Jedná sa o:
i. personalizovaný tovar alebo tovar vyrobený na zákazku;
ii. Tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze;
iii. Tovar, ktorý je z bezpečnostných alebo hygienických dôvodov zapečatený, ak ste ho odpečatili
iv. Tovar, ktorý bol po dodaní neoddeliteľne zmiešaný.
5.2 Lehota na odstúpenie od zmluvy
(a) Lehota stanovená v ustanovení odstavca 5.1 začína plynúť dňom doručenia tovaru, a to:
i. odo dňa prevzatia tovaru,
ii. odo dňa prevzatia poslednej časti tovaru (v prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých druhov tovaru alebo dodávky viacerých častí tovaru), alebo
iii. odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru (v prípade zmluvy týkajúcej sa viacerých druhov tovaru dodávaných v opakovanej dodávke).
(b) lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Ak objednávka pozostáva z viacerých položiek alebo dielov, ktoré sa doručujú v rôznych dňoch, lehota na odstúpenie od zmluvy (vo vzťahu k objednávke ako celku) končí 14 dní po dni doručení poslednej položky alebo dielu.
5.3 Ako odstúpiť od zmluvy
a) Odstúpiť od zmluvy môžete primárne prostredníctvom formulára určeného na vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na našej webovej stránke. Otvorí sa po zadaní identifikačných údajov objednávky, z ktorej chcete tovar vrátiť (číslo objednávky, Vaša e-mailová adresa zadaná v objednávke). Po jeho vyplnení a potvrdení si ho vytlačíte a vložíte do balíka.

Adresa na vrátenie tovaru je ROI index, s. r. o., SNP 72/12, Nová Dubnica 018 51 až po vyplnení a odoslaní formulára na vrátenie alebo reklamáciu tovaru.

Odstúpenie od zmluvy môžete oznámiť aj e-mailom na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., poskytnutím potrebných údajov na vrátenie tovaru, t.j. číslo objednávky, e-mailová adresa a číslo bankového účtu vo formáte IBAN. O ďalšom postupe Vás bude informovať pracovník zákazníckej podpory.

5.4 Vrátenie Tovaru
(a)Vrátenie tovaru môžete oznámiť prostredníctvom formulára určeného na vrátenie alebo reklamáciu tovaru, ktorý je dostupný na našej webovej stránke. Otvorí sa po zadaní identifikačných údajov objednávky, z ktorej chcete tovar vrátiť. Po jeho vyplnení a potvrdení je zapísaný do systému. Následne si ho vytlačíte a vložíte do balíka.

Tovar musí byť vrátený v identickom stave, v akom Vám bol doručený, nepoškodený, najlepšie v originálnom obale s pôvodnými štítkami, ktoré slúžia na identifikáciu tovaru. Tovar musí byť vrátený úplne, t.j. spolu so všetkým príslušenstvom, úplnou dokumentáciou a darčekmi (ak boli súčasťou dodávky),
(b) Tovar musíte poslať poštou najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol Trendbravo informovaný o odstúpení alebo vrátení časti objednávky na adresu ROI index, s. r. o., SNP 72/12, 01 51 Nová Dubnica 018 5 na vrátenie tovaru.

(c) Ak si myslíte, že ste obdržali poškodený tovar, vráťte tovar späť spoločnosti Trendbravo a spolu s tovarom uveďte nasledujúce podrobnosti:
• Číslo objednávky
• Kód tovaru / názov tovaru
• Podrobnosti o vade
(d) Vrátenie tovaru prebieha na Vašu zodpovednosť. Odporúča sa odoslať tovar poštou a formou doporučenej zásielky. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesiete všetky náklady na vrátenie tovaru, s výnimkou prípadov, keď sme Vám nejakú položku zaslali omylom alebo Vám bol dodaný už poškodený tovar a táto skutočnosť bola uznaná pri vrátení reklamačným oddelením. Ak tovar nemôže byť pre svoju povahou vrátený poštou, budeme Vám účtovať poplatok za jeho prevzatie.
(e) Berte prosím na vedomie, že ak je tovar dodaný spolu s akýmikoľvek darmi, vy a Trendbravo sme uzavreli zmluvu o darcovstve za podmienky, že takáto zmluva o darcovstve sa vypovie, hneď ako zákazník využije možnosť odstúpiť od zmluvy podľa ustanovenia č. 5. Následne musíte tovar vrátiť spolu s darmi a všetkým príslušenstvom; ak tak neurobíte, bude to považované za bezdôvodné obohatenie. Ak nie je možné vydať výnos získaný bezdôvodným obohatením, Trendbravo je oprávnený požadovať peňažnú kompenzáciu vo výške bežnej ceny.
(f) Máte zákonnú povinnosť zaobchádzať s tovarom primerane a zodpovedne, kým je vo Vašej držbe. Ak nedodržíte túto povinnosť, spoločnosť Trendbravo môže voči Vám uplatniť nárok na náhradu škody. To platí pre všetok vrátený tovar.

5.5 Výmena
(a)V prípade záujmu o tovar v inej farbe alebo veľkosti, si môžete vytvoriť novú objednávku na základe aktuálnej dostupnosti na našej webovej stránke. Tovar z pôvodnej objednávky odošlite na adresu uvedenú na vrátenie tovaru do 14 kalendárnych dní odo dňa vyplnenia formulára na vrátenie tovaru. Finančné prostriedky za vrátený tovar Vám budú poukázané na Vami zadaný bankový účet v tvare IBAN do 14 kalendárnych dní.

5.6 Vrátenie peňazí
(a) Spoločnosť Trendbravo Vám vráti peniaze v plnej výške za tovar, ktorý vrátite podľa odstavca 5. týchto všeobecných obchodných podmienok.
(b) Ak vrátite všetok tovar, ktorý bol v jednej objednávke, tak Vám Trendbravo preplatí náklady na prvotnú dodávku tovaru, ale iba do výšky Štandardnej ceny doručenia. Nebudeme preplácať žiadne prémiové dodávateľské služby. Ak nevraciate všetok tovar, ktorý bol súčasťou jednej objednávky, tak Vám Trendbravo nepreplatí prvotné náklady na dodávku tovaru.
(c) Po vrátení peňazí obdržíte potvrdzujúci e-mail s podrobnou informáciou o vrátenej čiastke a o tovare, ktorý Trendbravo od Vás obdržal. Spoločnosť Trendbravo Vám vráti peniaze rovnakou platobnou metódou, ktorú ste pôvodne použili na vykonanie platby. Spoločnosť Trendbravo Vám vráti peniaze v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo skôr, ak Trendbravo obdrží tovar, za ktorý sa vrátenie peňazí poskytuje, alebo ak dokážete, že nám tovar už bol odoslaný späť.
6 Záruka
6.1 Vady tovaru
V prípade, ak dodaný tovar bude mať zjavné materiálové alebo výrobné vady vrátane poškodenia tovaru pri preprave, takéto vady okamžite reklamujte u nás alebo u dopravcu, ktorý tovar doručuje. Neuplatnením reklamácie však nie sú dotknuté vaše zákonné nároky. Pri všetkých vadách zakúpeného tovaru, ktoré sa vyskytnú v zákonnej záručnej dobe, si môžete uplatniť nárok na dodatočné plnenie, a v prípade splnenia zákonných podmienok - ďalšie nároky na zľavu z ceny alebo na odstúpenie od zmluvy.
6.2 Záručná doba
(a) Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína bežať dňom doručenia tovaru zákazníkovi. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou či úmyselným poškodením
(b) Akékoľvek reklamácie vád je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môžete domáhať na súde iba vtedy, ak ste vady vytkli v lehote najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

6.3 Naša zodpovednosť
(a) Nenesieme žiadnu zodpovednosť za nedodržanie osobitných pokynov na starostlivosť uvedených na Tovare alebo na obale Tovaru
(b) Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek priamu, nepriamu, mimoriadnu, náhodnú, sankčnú alebo akúkoľvek inú škodu alebo ušlý zisk, poškodené dáta alebo iný nehmotný majetok v rozsahu povolenom príslušnými zákonmi. Táto výhrada sa vzťahuje aj na prípady, keď sme boli informovaní, vedeli alebo mali vedieť, že takéto škody mohli vzniknúť. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nebude interpretované tak, aby obmedzovalo alebo vylučovalo zodpovednosť, ktorá nemôže byt obmedzená alebo vylúčená príslušnými zákonmi. Vo všetkých prípadoch a v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi je naša celková zodpovednosť za škody a straty spôsobené v súvislosti so Zmluvou prísne obmedzená výškou kúpnej ceny zaplatenej za zakúpený Tovar.
6.4 Vyššia moc
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek nesplnenie alebo oneskorenie plnenia našich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ktoré bolo spôsobené udalosťami, ktoré sú mimo našu primeranú kontrolu ("Udalosti vyššej moci"). Udalosť vyššej moci zahŕňa akýkoľvek čin, udalosť, nečinnosť, opomenutie alebo nehodu, ktorá je mimo našu primeranú kontrolu a zahŕňa najmä (bez obmedzenia) nasledujúce skutočnosti:
ii. štrajky, výluky alebo iné priemyselné obmedzenia;
iii. občianske nepokoje, povstania, invázie, teroristický útok alebo hrozbu teroristického útoku, vojnu (či už vyhlásená alebo nie), hrozbu vojny alebo prípravy na vojnu;
iv. požiar, výbuch, búrku, povodeň, zemetrasenie, zosuvy alebo prepad pôdy, epidémie alebo inú prírodnú katastrofu;
v. nemožnosť používania železníc, lodnej dopravy, lietadiel, automobilovej dopravy alebo iných prostriedkov verejnej alebo súkromnej dopravy;
vi. nemožnosť používania verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí; a
vii. akty, výnosy, právne predpisy, vyhlášky alebo obmedzenia akejkoľvek vlády.
viii. Plnenia našich povinností vyplývajúcich z akejkoľvek Zmluvy sa považujú za pozastavené počas obdobia trvania Udalosti vyššej moci, a lehota na plnení našich povinností sa predlžuje počas trvanie Udalosti vyššej moci. Vynaložíme primerané úsilie na ukončenie Udalosti vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, vďaka ktorému bude možne plniť povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy aj napriek Udalosti vyššej moci.
7 Platobné podmienky
7.1 Platba kartou- Paypal
Platíte okamžite v procese objednávania zadaním údajov o vašej platobnej karte prostredníctvom platobnej brány Paypal Pri odoslaní tovaru bude skutočná fakturovaná cena zaplatená z Vašej platobnej karty po uplatnení zliav, prípadne poukážok, atď.
Vyvinuli sme maximálne možné úsilie nato, aby nakupovanie prostredníctvom tejto Webovej stránky bolo bezpečné. Z toho dôvodu Trendbravo nemôže zodpovedať za podvodné použitie odcudzených platobných kariet prostredníctvom Webovej stránky, ale pomôže Vám a vydavateľovi Vašej platobnej karty preveriť podozrenie z podvodného užitia platobnej karty.
8 Zľavové kódy- vouchery
(a) Zákazník môže uplatniť zľavový kód, ktorý mu bol prevádzkovateľom internetového obchodu Trendbravo poskytnutý pri tvorbe objednávky za týchto podmienok:
i- zľavový kód nie je možné uplatňovať opakovane
ii - zľavové kódy nie je možné vzájomne kombinovať
iii - hodnota zľavových kódu sa rovnomerne rozpočítava medzi všetky kusy tovaru v objednávke, kde je možné zľavový kód uplatniť , pozri bod ii
(b) V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom alebo vrátenia časti tovaru z objednávky, v ktorej bol uplatnený zľavový kód, bude zákazníkovi vrátená adekvátna čiastka, ktorú za vrátený tovar reálne podľa kúpnej zmluvy zaplatil.
(c) Pokiaľ má zľavový kód obmedzenú dobu platnosti, zákazník môže tento použiť v časovom rozmedzí, ktoré končí dátumom platnosti. Z dôvodu nevyužitia zľavového kupónu v lehote platnosti, zákazníkovi nevzniká nárok na poskytnutie akejkoľvek kompenzácie za neuplatnený zľavový kód.
(d) V prípade, že zľavový kód bude uplatnený v rozpore s pravidlami prevádzkovateľa pre použitie zľavových kódov, má prevádzkovateľ právo takto uplatnený zľavový kód v objednávke neakceptovať a od uzatvorenej kúpnej zmluvy odstúpiť.
Uvedené pravidlá platia pre použitie zľavových kupónov, ak nie je prevádzkovateľom výslovne uvedené inak.
9 Doprava a dodanie tovaru
Zásielky posielame prostredníctvom kuriérom na adresu. O odoslaní tovaru budete informovaný e-mailom. Je však nutné vyplniť ako doručovaciu adresu tú adresu, na ktorej budete k zastihnutiu v priebehu dňa medzi 8.00-18.00. V prípade, že týmto miestom je Vaše zamestnanie, je nutné uviesť okrem Vášho mena i názov firmy.
9.1 Spôsob dopravy
• Doručenie na adresu
9.2 Prepravné náklady
Poštovné zahŕňa: POPLATOK ZA DOPRAVU – 2,99 €
(a) Platba Paypal – 0 €
Pri nákupoch v sume nižšej ako 50 € sa do poštovného počíta iba poplatok za dopravu v sume 2,99 €
Pri nákupoch v sume vyššej ako 50 € poštovné 0 €
Poznámka:
Odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal tovaru poškodený nie je. Ak zásielka pri dodaní javí známky poškodenia, odmietnite ju prevziať! Ak k tejto nepríjemnej situácii dôjde, informujte nás bezodkladne (najneskôr však nasledujúci pracovný deň) o vzniknutom stave prostredníctvom emailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Situácia bude vyriešená v najkratšom možnom čase.
9.3 Prehlásenia
(a) Trendbravo prehlasuje zákazníkovi, že v okamihu odovzdania tovaru do prepravy:
i. Tovar má vlastnosti dohodnuté stranami alebo (ak nebola dosiahnutá dohoda) vlastnosti opísané na Webovej stránke, alebo vlastnosti opísane výrobcom Tovaru, alebo vlastnosti očakávané spotrebiteľom s odkazom na povahu Tovaru a súvisiacu reklamnú kampaň.
ii. Tovar môže byť využívaný spôsobom, ktorým vymedzuje Trendbravo, alebo spôsobom, ktorým je obdobný Tovar zvyčajne využívaný.
iii. Tovar je poskytnutý v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo váhe.
iv. Tovar je v súlade so zákonnými požiadavkami.
(b) Trendbravo dáva do prepravy Tovar zakúpený zákazníkom v dohodnutom množstve, kvalite a dizajne.
9.4 Balenie
Pokiaľ nie je dohodnuté inak, Tovar je balený podľa bežných konvencií, alebo ak žiadne konvencie neexistujú, tak je predmetný Tovar zabalený spôsobom, ktorý zabezpečí jeho ochranu a uchovanie jeho akosti počas prepravy.
9.5 Dostupnosť
Vynakladáme maximálne možné úsilie nato, aby sme zabezpečili, že všetky podrobnosti, opisy a ceny Tovaru zobrazujúceho sa na Webovej stránke sú správne a aktuálne v čase, keď boli do systému vložené. Aj napriek tomu, že vynakladáme maximálne možné úsilie, aby bola Webová stránka pravidelne aktualizovaná, informácie dostupné na Webovej stránke nemusia vždy odrážať dostupnosť Tovaru v momente, keď zadáte objednávku. Cena Tovaru bude finálne stanovená vo formulári na potvrdenie objednávky.
10 Ochrana osobných údajov
Trendbravo týmto vyhradzuje a zaručuje, že všetky osobné údaje sú považované za súkromné a dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov .
11 Rozhodné právo, orgán dozoru a riešenie sporov
11.1 Rozhodné právo
(a) Tieto Podmienky a Zmluvy sa riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s ohľadom na ochranu spotrebiteľa poskytovanú zahraničnou legislatívou.
11.2 Sťažnosti a orgán dozoru
(a) Akékoľvek sťažnosti môžete podávať prostredníctvom kontaktného formulára alebo adresovať príslušným štátnym orgánom.
(b) Dodržiavanie právnych predpisov na ochranu práv spotrebiteľov je kontrolované Slovenskou obchodnou inšpekciou.

Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj

https://www.soi.sk
(c) Zdvorilo Vás žiadame, aby ste sa vždy pred kontaktovaním príslušných orgánov obrátili s daným problémom na Trendbravo prostredníctvom nasledujúceho emailu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
11.3 Alternatívne riešenie sporov
(a) Akýkoľvek spor medzi nami a spotrebiteľom z akékoľvek krajiny Európskej únie vyplývajúci zo Zmluvy, ktorý sme nedokázali spoločne vyriešiť, môže byt riešený mimosúdne prostredníctvom orgánu príslušného pre alternatívne riešenie sporov alebo prostredníctvom alternatívneho riešenie sporov online.
(b) Príslušný orgán pre alternatívne riešenie sporov medzi Podnikateľmi a Spotrebiteľmi je Slovenská obchodná inšpekcia:

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Slovenská obchodná inšpekcia pre Bratislavský kraj

https://www.soi.sk
(c) Zoznam orgánov príslušných k mimosúdnemu riešenie sporov v rámci Európskej únie je k dispozícii na tejto webovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html
(d) Ako spotrebiteľ z krajiny patriace do Európskej únie môžete využiť platformu určenú na riešenie sporu online, ktorú spravuje Európska komisia, a to na tejto internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
11.4 Jurisdikcia
(a) V rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi týkajúcimi sa kolíznych noriem majú súdy Slovenskej republiky výlučnú právomoc na vyriešenie akéhokoľvek sporu alebo nároku, ktorý vyplýva zo Zmluvy alebo vznikol v súvislosti so Zmluvou alebo jej predmetom alebo uzatvorením Zmluvy (vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov).
12 Záverečné ustanovenia
12.1 Právo duševného vlastníctva
(a) Pokiaľ nie je uvedené inak, autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k obsahu Webovej stránke sú našim vlastníctvom alebo vlastníctvom našich poskytovateľov licencií. Akýkoľvek prístup alebo používanie Webovej stránky z akéhokoľvek iného dôvodu, ako je vaše osobné, nekomerčné použitie, je zakázané.
(b) Žiadna časť Webovej stránky nesmie byť reprodukovaná alebo ukladaná na žiadnej inej Webovej stránke alebo zahrnutá do akéhokoľvek verejného alebo súkromného elektronického vyhľadávacieho systému alebo iných webových stránok bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.
(c) Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že materiály a obsah obsiahnutý na Webovej stránke sú sprístupnené len pre Vaše osobné nekomerčné použitie a že môžete (ak je to potrebné na uskutočnenie nákupu tovaru) za týmto účelom sťahovať takýto materiál a obsah výlučne na pevný disk počítača. Akékoľvek iné použitie materiálu a obsahu Webovej stránky je prísne zakázané.
(d) Súhlasíte s tým, že nebudete kopírovať, reprodukovať, prenášať, publikovať, zobrazovať, distribuovať, komerčne využívať alebo vytvárať odvodené diela takýchto materiálov a obsahu Webovej Stránky a taktiež súhlasíte s tým, že nebudete asistovať pri takejto činnosti alebo uľahčovať takúto činnosť tretím stranám.
(e) Beriete na vedomie, že nemáte oprávnenie používať obchodné názvy, firemné logá atď. zmluvných partnerov spoločnosti Trendbravo alebo samotnej spoločnosti Trendbravo.
12.2 Dodržiavanie právnych predpisov
(a) Webová stránka môže byť používaná len pre zákonné účely a zákonným spôsobom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky platné zákony a predpisy týkajúce sa Webových stránok a všetkých transakcií vykonávaných na Webových stránkach alebo prostredníctvom Webových stránok.
12.3 Písomná komunikácia
(a) Platné právne predpisy vyžadujú, aby niektoré informácie alebo správy, ktoré vám pošleme, boli v písomnej forme. Pri používaní Webových stránok akceptujete, že komunikácia s nami bude prevažne elektronická. Budeme vás kontaktovať e-mailom alebo vám poskytneme informácie prostredníctvom oznámení na našich Webových stránkach. Pro zmluvné účely súhlasíte s použitím týchto elektronických komunikačných prostriedkov a beriete na vedomie, že všetky zmluvy, oznámenia, informácie a iné správy, ktoré vám poskytneme elektronicky, sú v súlade s akoukoľvek zákonnou požiadavkou na písomnú formu takéhoto oznámenia. Toto dojednanie neovplyvňuje Vaše zákonné práva.
12.4 Postúpenie práv a povinností
(a) Zmluva medzi nami je záväzná pre Vás aj pre nás a pre našich právnych nástupcov a postupníkov.
(b) Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nemôžete previesť, postúpiť alebo inak disponovať so Zmluvou alebo akýmikoľvek z Vašich práv alebo povinností vyplývajúcich z nej.
(c) Kedykoľvek počas trvania Zmluvy môžeme previesť, postúpiť, nechať plniť subdodávateľom alebo inak disponovať so Zmluvou alebo akýmikoľvek z našich práv alebo záväzkov vyplývajúcich z nej.
12.5 Oddeliteľnosť
(a) Ak je niektorá časť týchto Podmienok považovaná za nezákonnú, neplatnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevymožiteľnú, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddeliteľné od týchto Podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť ktoréhokoľvek z ostatných ustanovení týchto Podmienok.
12.6 Vzdanie sa práv
(a) Žiadne vzdanie sa práv z našej strany nebude interpretované ako vzdanie sa práva na akékoľvek konanie alebo vzdanie sa práv vyplývajúcich z následného porušenia akéhokoľvek ustanovenia.
12.7 Celistvosť Zmluvy
(a) Spoliehame sa na znenie týchto Podmienok a akýchkoľvek dokumentov, na ktoré výslovne odkazujeme.
12.8 Naše právo meniť Podmienky a Webovú stránku
(a) Čas od času môžeme revidovať a meniť tieto Podmienky. Na Vás sa vzťahujú pravidlá a Podmienky platné a účinné v čase, kedy si objednáte Tovar, pokiaľ nie je zmena týchto pravidiel alebo Podmienok vyžadovaná zákonom alebo štátnym orgánom (v takom prípade sa bude zmena vzťahovať na objednávky podané pred touto zmenou), alebo pokiaľ Vás budeme informovať o zmene pravidiel alebo Podmienok pred odoslaním Prijatia Objednávky (v takom prípade máme právo predpokladať, že ste prijali zmenu Podmienok, pokiaľ nám neoznámite neprijatie zmeny Podmienok do siedmych pracovných dní od obdržania Tovaru). Ak nesúhlasíte so zmenou Podmienok, musíte prestať používať Webovú stránku. Ak budete pokračovať v používaní Webovej stránky, považuje sa nové znenie Podmienok za Vami akceptované.
(b) Vyhradzujeme si právo dočasne alebo natrvalo upraviť alebo odstrániť túto Webovú stránku (alebo jej časť) aj bez predchádzajúceho upozornenia. Nenesieme žiadnu zodpovednosť voči Vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu alebo odstránenie Webových stránok.

Please publish modules in offcanvas position.